Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.LISAKVULPI.CZ

Vulpi s. r. o.
Rínok 81/32
Lokca 02951
Slovensko
IČ: 54044171
DIČ: 2121554391
IČ DPH: SK2121554391

Obchodní rejstřík Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro 77940/L

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Vulpi s. r. o. a jejími obchodními partnery. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Předměstská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru.

1) O REGISTRACI V ESHOPU WWW.LISAKVULPI.CZ

Provozovatel prohlašuje, že registrační údaje slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu www.lisakvulpi.cz a nebudou poskytnuty třetím stranám ani jinak zneužity.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) PŘIJETÍ A VYBAVENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího s tímto návrhem (automatickým potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek a podmínek ochrany osobních údajů. Na tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Po uzavření kupní smlouvy je povinnost prodávajícího dodat zboží dle smlouvy na dohodnuté místo a za dohodnutých podmínek a povinnost kupujícího je za něj zaplatit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží,
 • zboží na skladě bylo poškozeno nebo jinak znehodnoceno, proto nemůže být zákazníkovi zasláno,
 • v objednávce nefigurovalo jméno a příjmení zákazníka nebo platná adresa dodání
 • cena zboží byla nepřiměřeně nízká, z důvodu technické chyby,
 • prodávající nepřijímá objednávky (o čemž informuje zákazníky na webstránce) v důsledku dovolené, pozastavení činnosti nebo nečinnosti z jiného důvodu.

V případě, že tyto situace nastanou, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Dodací lhůta začíná dnem následujícím po dni, ve kterém byla prodávajícímu doručena závazná objednávka kupujícího. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. V detailu každého výrobku je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží na skladě nebo není. Pokud zboží není na skladě nebo není na skladě dodavatele, prodávající neprodleně kupujícího informuje o dalším termínu dodání. Zboží skladem je odesíláno do čtyř pracovních dnů ode dne následujícího po dni přijetí objednávky (v případě platby převodem od přijetí platby na účet prodávajícího).

STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky je přijímáno výhradně e-mailem zaslaným na adresu info@lisakvulpi.cz. Při zrušení objednávky je nutno uvést jméno, e-mail, telefonní číslo a číslo objednávky.

Zrušení objednávky nebo její části je vhodné ještě před expedicí (o této skutečnosti je vždy informován automaticky zaslaným emailem).

Nepřevzetím objednávky kupujícím nezaniká kupní prodejní vztah mezi kupujícím a prodávajícím ani práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Při vrácení neprobrané objednávky na adresu prodávajícího, prodávající informuje kupujícího o této skutečnosti a navrhne další postup vyřízení objednávky. Pokud kupující s postupem nesouhlasí nebo na výzvu do 3 pracovních dnů nereaguje, prodávající je oprávněn objednávku stornovat. V případě objektivního nepřevzetí zásilky zákazníkem může být částka ve výši poštovného a balného ve výši 125 Kč.

V případě nepřevzetí objednávky zákazníkem bez vysvětlení zákazníka, si prodávající vyhrazuje právo budoucí objednávky zákazníka vyřídit až po platbě předem.

Daňovým dokladem ke zpracované, potvrzené, expedované a uhrazené objednávce je faktura. Faktura je v zasílána v elektronické podobě ve formátu PDF v momentě expedice zboží zákazníkovi na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. Souhlasem s obchodními podmínkami při nákupu, kupující souhlasí se zasláním faktury v elektronické podobě.

3) DRUHY DOPRAVY VEŘEJNÝMI PŘEPRAVCEMI:

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ PACKETA A DPD
Zboží je doručováno obvykle kurýrem DPD, výjimečně Packeta kurýrem.
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 119 KČ při zaslání zboží kurýrem DPD a PACKETA (standardní doručení do 2-3 pracovních dnů).

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobů dopravy. Reklamace zásilky, v případě zjevně poškozeného balíku, je možná sepsáním reklamačního formuláře s doručovatelem přímo při přebírání zboží. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost. Při zjevném poškození balení zboží, zboží nikdy nepřebírejte.

Prodávající odpovídá jen za ty vady, které mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího, tzn. převzetím zboží kupujícím od přepravce.

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PACKETA
Při zvolení doručení zboží prostřednictvím Zásilkovny/Packety, je možné vybrat pobočku Zásilkovny/Packety kde bude zboží doručeno. Zboží si můžete převzít v otevíracích hodinách dané pobočky. Zboží nebude doručeno na vaši adresu. Při převzetí zboží je zapotřebí heslo, které obdržíte formou sms zprávy případně e-mailem. Cena za doručení prostřednictvím Zásilkovny/Packety je 80 KČ, pokud není uvedeno jinak.
Reklamace zásilky, v případě zjevně poškozeného balíku, je možná sepsáním reklamačního formuláře na výdejním místě. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost. Při zjevném poškození balení zboží, zboží nikdy nepřebírejte.

O odeslání zásilky je zákazník informován e-mailem. V případě odesílání zboží jiným než uvedeným přepravcem, zůstává cena a podmínky doručování nezměněny.

4) ZÁRUKA
Daňový doklad k objednanému zboží je zasílán v elektronické formě na email kupujícího v den expedice zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je pro kupující, kteří jsou spotřebiteli zpravidla 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba pro kupující při nákupu na IČ je 12 měsíců, není-li uvedeno jinak. Jako záruční list slouží faktura zasílaná zákazníkovi v elektronické podobě. Souhlasem s obchodními podmínkami kupující souhlasí se zasláním faktury v elektronické podobě.

5) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMACE
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavky kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží, v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty 14 dnů ode dne následujícím po dni převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba kompletně vyplnit formulář Lisakvulpi.cz - odstoupení od smlouvy a zaslat jej v listinné podobě spolu s vráceným zbožím a fakturou nebo e-mailem na adresu info@lisakvulpi.cz. Zboží je spotřebitel povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat zpět prodávajícímu. Nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli platby, za zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITEL NEMÁ, V PŘÍPADĚ SMLOUV:

 • k poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem zahájeno před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, zboží vyhotoveno
 • na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, zboží vyhotoveném na zakázku dle specifických požadavků kupujícího,
 • hygienické zboží, pokud bylo uzavřeno v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal (plomba obalu) byl po dodání porušen (zboží přicházející do kontaktu s lidským tělem, např. odsávačky hlenů, dudlíky) , kousátka, zubní kartáčky a podobně).

Zákonné ustanovení odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), bude od spotřebitele požadována peněžní náhrada jako protihodnota toho, co již nemůže být vydáno. Je-li vrácené zboží poškozeno pouze částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a požadovat svůj nárok za poškození zboží. Spotřebitel se v souladu s těmito obchodními podmínkami zavazuje uhradit částku, která odpovídá částce vynaložené na znovu uvedení poškozeného, ​​znehodnoceného či spotřebovaného zboží do původního stavu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy u výrobků výrobce TrueLife (videopěstounky) je třeba zaslat výrobek v originálním nepoškozeném balení kvůli identifikačnímu kódu výrobku, který je na tomto balení a kvůli povaze výrobku, který vyžaduje zvýšenou opatrnost při přepravě.

JAK POSTUPOVAT PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

 • kompletně vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy v listinné podobě,
 • zboží, které budete zasílat zpět pečlivě zabalte a spolu s formulářem na odstoupení od smlouvy a fakturou v listinné podobě zašlete na adresu níže,
 • doporučujeme zboží poslat doporučeně, abyste měli doklad o odeslání a převzetí zboží,
 • adresa pro vrácení zboží: Vulpi, s. r. o., Rinok 81/32, 02951 Lokca, Slovensko, +421 907 649 471.

JAK ZÁSÍLKU PŘIPRAVIT A POSLAT?

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi (pokud byl doručen v listinné podobě) a vyplněn a podepsán formulář odstoupení od smlouvy. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Kupní cena vám bude vrácena na bankovní účet (nezapomeňte jej uvést) v zákonné lhůtě 14 dní.

7) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává v tom případě beze změny. Dodací lhůta začíná dnem následujícím po dni, ve kterém byla prodávajícímu doručena závazná objednávka kupujícího. Všechny zásilky jsou sledovány až do jejich doručení, se snahou předcházet problémům vznikajícím při doručování.

Dodací lhůta začíná pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla prodávajícímu doručena závazná objednávka kupujícího. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku doporučujeme zrušit před její expedicí. O přijetí objednávky je zákazník automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží na skladě nebo není. Pokud zboží není na skladě nebo není na skladě dodavatele, prodávající neprodleně kupujícího informuje o dalším termínu dodání. Zboží skladem je odesíláno do čtyř pracovních dnů od přijetí objednávky (dodací doba se počítá od následujícího pracovního dne od přijetí objednávky).

8) ZPŮSOBY ÚHRADY KUPNÍ CENY
Všechny způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy v procesu objednávky.

Platba předem bankovním převodem - při výběru této možnosti obdržíte informační e-mail s údaji (číslo účtu, variabilní symbol) potřebnými pro platbu bankovním převodem. Zboží bude expedováno po obdržení platby na bankovní účet.

Platba předem online bankovní kartou – zboží zaplatíte rychle použitím Vaší kreditní nebo debetní bankovní karty.

Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Poplatek za platbu dobírkou je ve výši 40 Kč.

Objednávky s hodnotou nad 3500 KČ jsou expedovány s bezplatným poštovným (prostřednictvím kurýra i Zásilkovny/Packety). V případě snížení hodnoty objednávky pod uvedenou hodnotu 3500 KČ (zrušení části objednávky, odstoupení od kupní smlouvy části objednávky) nevzniká právo na bezplatné dodání zboží a je fakturováno standardní poštovné dle způsobu dodání. V případě vrácení části objednávky a jejího snížení pod hodnotu 3500 KČ může být poštovné fakturováno dodatečně.

9) REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené nebo nefunkční, případně ztratí část svých funkčních vlastností, postupujte podle tohoto reklamačního řádu.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Vadu na výrobku je kupující povinen oznámit prodejci ihned, jakmile se vada objeví. Reklamované a poškozené zboží nelze nadále používat.

Kupující je povinen zásilku zkontrolovat při jejím převzetí. V případě poškození zásilky při přepravě je povinen reklamovat poškození zboží u kurýra. Pro reklamaci u České pošty je zapotřebí původní obal, ve kterém bylo zboží doručeno. Podle obchodních podmínek České pošty, reklamaci poškození při přepravě může podat pouze adresát zásilky. V případě reklamace u kurýra DPD je třeba přímo při převzetí sepsat škodní protokol s kurýrem. Prodávající odpovídá jen za ty vady, které mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího, tzn. převzetím zboží kupujícím od přepravce.

Převzetím zásilky bez výhrad spotřebitel prohlašuje, že převzal nepoškozené balení zboží s neporušenými ochrannými plombami nebo originální lepicí páskou. Jakákoliv poškození, která vzniknou na balení po převzetí zboží, jsou odpovědností spotřebitele. Spotřebitel je dále povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno nebo nekompletní.

Záruční doba je pro spotřebitele 24 měsíců, přičemž se vztahuje na vady, které má zboží při převzetí kupujícím (ve smyslu Občanského zákoníku, § 620 a násl.). Záruční lhůta 12 měsíců se poskytuje na zboží, které je předmětem dalšího prodeje (použité zboží) a kupujícím, kteří jsou právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatelé s platným IČO.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží po převzetí kupujícím, dále na opotřebení a vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace, nebo použití zboží k jiným účelům, než bylo původně určeno.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy a chybnou manipulací.

Při reklamaci vadného zboží je třeba předložit doklad nákupu zboží (faktura, pokladní doklad) a další doklady, byly-li při koupi zboží vystaveny.

Po předložení vadného zboží a dokladů bude zahájeno reklamační řízení, s jehož výsledkem bude kupující písemně seznámen do 30-ti kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení.

Odlišné vyhotovení zboží oproti vyobrazení v e-shopu (v důsledku inovace nebo změny výrobce) při zachování stejné funkčnosti a použitelnosti dodaného zboží není důvodem k reklamaci.

Záležitosti, které nejsou upraveny tímto reklamačním řádem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, resp. ustanoveními kupní smlouvy, byla-li při koupi sepsána.

Reklamační řízení je zahájeno po doručení reklamovaného zboží spolu s fakturou a kompletně vyplněným reklamačním protokolem, kde je popsána vada výrobku. Při absenci doručení zboží, reklamačního zboží nebo faktury reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění vady, musí být čisté as náležitými doklady a popisem vady, případně označeným místem vady. Je třeba přiložit také vyplněný formulář Lisakvulpi.cz - reklamační protokol v listinné formě.

Pro reklamace výrobků výrobce TrueLife (videopěstounky) je třeba zaslat výrobek v originálním nepoškozeném balení kvůli identifikačnímu kódu výrobku, který je na tomto balení a kvůli povaze výrobku, který vyžaduje zvýšenou opatrnost při přepravě. Bez původního obalu (resp. identifikačního kódu výrobku) mohou být reklamace zamítnuty.

JAK POSTUPOVAT
V případě reklamace je třeba reklamované zboží zaslat na adresu: Vulpi, s. r. o., Rinok 81/32, 02951 Lokca, Slovensko, +421 907 649 471.

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém ji kupující převzal při doručení zboží. Ke zboží je třeba přiložit doklad o koupi. Kupující je povinen použít balicí papír nebo karton, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Zasílání zboží na dobírku není akceptováno. Takové zásilky nebudou přebrány. Ke zboží musí být přiloženy všechny listiny, které kupující se zbožím obdrží, především záruční list. K reklamaci zboží je třeba dodat i doklad o koupi – faktura. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato jen řádně vyčištěno (ve stavu, v jakém bylo přebráno při doručení). O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem, případně SMS v zákonné lhůtě pro vyřízení reklamace 30 dní. Stejně jako při dodání objednávky bude kupující informován o expedici balíku a termínu doručení.

10) ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@lisakvulpi.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen alternativního řešení sporů) podle Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o České obchodní inspekci a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/1 l/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. vest. L 165, 18.6.2013, s. 63): článek 13

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (nikoliv právnická osoba nakupující přes e-shop). Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR (takové žádosti jsou automaticky zamítnuty). Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Formulář pro zahájení alternativního řešení sporů je k dispozici na stránce SOI/ČOI.

11) VZHLED A VYHOTOVENÍ PRODUKTŮ

Vizuální provedení dodaného zboží může být mírně odlišné od vzhledu produktů na e-shopu. Může se jednat o mírně barevné odlišnosti v závislosti na nastavení barev monitoru a displejů a teplotě světla při fotografování produktů. Pro lepší ilustraci rozměrného zboží (postýlky, matrace, ohrádky) jsou pro prezentaci zboží použity profesionální 3D vizualizace, které nemusí znázorňovat malé detaily zboží, kresbu dřeva a podobně.

Textilní zboží je obvykle strojově šité, proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Vzor se tedy nemusí nacházet na stejném místě jako na fotografii/vizualizaci produktu.

Zboží označené štítkem 360° FOTO je fotografováno profesionálním fotografem v našem fotoateliéru. Jeho vzhled je stejný jako vzhled zboží, které obdržíte (mimo informace o vzorech uvedených v předchozím odstavci).

Uvedené rozměry produktů jsou informační. Reálné rozměry produktů mohou být odlišné +-3%, u matrací může být odlišná výška +-2 cm.

Uvedené odlišnosti znázorněných produktů a reálných produktů se nepovažují za důvod rozporu s kupní smlouvou.

12) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je zajišťována v souladu s platnými zákonnými normami. Politika ochrany osobních údajů je zpracována v samostatné části Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

13) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Obsahová část (texty, fotografie, grafické části) internetového obchodu www.lisakvulpi.cz je duševním vlastnictvím prodávajícího. Kupující si může zaznamenat libovolnou stránku veřejně přístupné části internetového obchodu pro svoji potřebu zejména za účelem uzavření kupní smlouvy. Další šíření, rozmnožování, kopírování nebo publikování obsahové části internetového obchodu je možné pouze na základě písemného prodávajícího (viz zákon č.618/2003 Z.z. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT

Ing. Juraj Kuboš, PhD., kontatel Vulpi s.r.o., +421 907 649 471, info@lisakvulpi.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2022 do odvolání.
V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Lišák Vulpi děkuje za pozorné čtení - VUF, VUF